นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ทางร้านฯ เซ้นส์ดี (sense-d.com) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ดังนี้:

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล:
 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของทางร้านฯ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign-up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางร้านฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) หรือ/และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของทางร้านฯ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) และเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 4. ทางร้านฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบ และเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ทางร้านฯ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:
 1. ทางร้านฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของทางร้านฯเท่านั้น
 2. ทางร้านฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. ในกรณีทราทางร้านฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์ เชิงสถิติ ในกิจการหรือกิจกรรมของทางร้านฯ ทางร้านฯจะกำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของทางร้าน
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:
 1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือก ที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากทางร้านฯก็ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ทางร้านทราบ
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล:
 1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางร้านฯจึงได้กำหนดระเบียบภายในองค์กรเพื่อกำหนดสิทธิ ในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่าง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ทางร้านฯจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies):
 1. “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ของร้านฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของลูกค้า และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของทางร้านฯ สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของลูกค้าไว้จนกว่าลูกค้าจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าลูกค้าจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ ทางร้านฯจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของทางร้านฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของทางร้านฯ ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
 1. ทั้งนี้ ทางร้านฯอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทางร้านฯจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของทางร้านฯ
 2. ในกรณีที่ ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ทางร้านฯยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของทางร้านฯต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับทางร้านฯผ่านช่องทางต่างๆที่แสดงไว้ที่หัวข้อ ติดต่อเรา

บทความอื่นๆ

Blog

งานซับเสียงโถงนั่งเล่นบ้านคุณเค

งานนี้ลูกค้า – คุณเค ต้องการที่จะลดเสียงก้องภายในโถงนั่งเล่นของครอบครัวลงด้วยความที่คุณเคมีความคุ้นเคยกับสภาพอะคูสติกของห้องอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควร เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงเวลานึง ซึ่งโดยมากห้องของบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นผิวส่วนที่เป็นผิวแข็งน้อย และประกอบไปด้วยพื้นผิวนิ่ม เช่น เสื่อทาทา…

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้องทำงาน บริษัท i-secure

หลังจากที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงก้องให้กับห้องประชุม huddle space ที่มีการใช้ระบบ video-conference ไปแล้ว ทางร้านเซ้นส์ดีก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า i-secure ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องในห้องทำงานของผู้บริหารต่อเนื่องไปด้วยเลย เนื่องจากทางผู้บริหารก็มีการใช้งานระบบ video-conferencing อยู่ตลอด

Read More »